Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Kielce

VIII  Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach

W dniu 27 listopada 2022r odbył się VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach. Prezydium Zjazdu zajęli miejsca jak zwykle: Łowczy Okręgowy Jarosław Mikołajczyk, członek Zarządu i Naczelnej Rady Łowieckiej Janusz Mazur, członek Zarządu PZŁ w Kielcach Andrzej Jakubczak i Jerzy Wojciech Czarny. 

Przy dźwiękach sygnału myśliwskiego „Marsz Św. Huberta”  wkroczył na salę poczet sztandarowy i po tej jak zawsze podniosłeś ceremonii – rozpoczęły się obrady. Na zjazd przybyło 68 uprawnionych. Porządek obrad był następujący:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zjazdu przez prezydium na podstawie listy obecności
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków. 
 7. Sprawozdanie Zarządu Okręgowego za rok 2021
 8. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Łowieckiego za rok 2021
 9. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego za rok 2021
 10. Sprawozdanie Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich za rok 2021
 11. Sprawozdanie Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego Okręgu Kieleckiego za rok 2021
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
 13. Zatwierdzenie planu działalności i budżetu zarządu okręgowego na bieżący rok.
 14. Wysłuchanie informacji członka NRŁ o jej działalności.
 15. Przedstawienie przez komisję uchwał i wniosków projektu uchwały zjazdowej.
 16. Dyskusja nad projektem uchwały.
 17. Przyjęcie uchwały zjazdowej.
 18. Zamknięcie Zjazdu.

Delegatów bardzo serdecznie powitał nasz Łowczy Okręgowy Jarosław Mikołajczyk.

Bardzo rzeczowe były głosy myśliwych, referentów: Pawła Prześlaka, Aleksandra Zapały, Wiktora Chabowskiego, Kazimierza Majcherczyka.

Głos w dyskusji zabierali: Jan Gierada, Jerzy Wojciech Czarny, Andrzej Majcher, Krzysztof Puchała, Wiesław Piętek, Władysław Pawłowski, Marek Libera i inni. Były też rzeczowe propozycje. W dalszej części Zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty sześciu uchwał, które były przegłosowane i zatwierdzone. Głosowań było dużo, wszystkim sprawnie i zgodnie z regulaminem obrad kierował nasz Łowczy Okręgowy.

Na zakończenie Zjazdu kol. Krzysztof Puchała odczytał projekt uchwały końcowej. Uchwała została jednogłośnie zatwierdzona przez delegatów. Podajemy jej brzmienie aby się z nią zapoznali wszyscy myśliwi, nie tylko zarządy kół:

Uchwała Zjazdowa

VIII  Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach z dnia 

27 listopada 2022 r.

Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań Komisji działających przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Kielcach stwierdza, iż kielecka organizacja PZŁ zadania, jakie zostały jej powierzone, wykonała na wysokim poziomie. Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach potwierdził po raz kolejny, że swoje zadania wykonuje odpowiedzialnie i profesjonalnie i pokazuje, iż jest zdolny do realizacji ważnych i trudnych zadań. Jest to efekt wysiłku organizacyjnego, finansowego, intelektualnego i fizycznego myśliwych, Kół Łowieckich, okręgowych struktur organizacyjnych, a także wielu przyjaciół i sympatyków łowiectwa. Jest to również efekt bardzo dobrej współpracy oraz wsparcia ze strony władz i instytucji państwowych i samorządowych oraz Lasów Państwowych.

Wszystkim, którzy mieli swój pozytywny udział w dokonaniach naszej organizacji łowieckiej Okręgowy Zjazd Delegatów przekazuje wyrazy uznania, szacunku i serdeczne podziękowania.

Stanisław Kędzior złożył wniosek  o podziękowanie dla Łowca Świętokrzyskiego, który został przegłosowany jednogłośnie. 

Prowadzący Zjazd Jarosław Mikołajczyk stwierdził, że porządek Zjazdu został zrealizowany w całości.

Podziękował:

 • Delegatom za czynne uczestnictwo w zjeździe,
 • Członkom Komisji działających na Zjeździe za wykonaną przez nich pracę,
 • Członkom pocztu sztandarowego,
 • Koleżankom z biura ZO PZŁ za przygotowanie i obsługę Zjazdu,
 • Zaproszonym Gościom za cenne głosy i uświetnienie swoją obecnością obrad.

Ogłosił zamknięcie obrad VIII  Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach. 

Po sygnałach – koniec polowania, Darz Bór przy akompaniamencie Marszu Świętego Huberta wyprowadzono sztandar Okręgu Kieleckiego PZŁ.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp