Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Kielce

Kluby

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Kielcach

Świętokrzyski  Oddział  KKiKŁ PZŁ w Kielcach

Początki Świętokrzyskiego Oddziału sięgają roku 1975, kiedy to grupa 10 członków Klubu Kolekcjonera przy Muzeum Łowieckim w Warszawie, zamieszkała na terenie ówczesnego województwa kieleckiego, zorganizowała oddział wojewódzki klubu.

Jak podaje klubowy komunikat Nr 1/75, z dnia 13 marca 1975 roku, Oddział Kielecki, był pierwszym oddziałem, jaki został utworzony w historii Klubu. 

Tenże komunikat, podaje dalej, że zgodnie z punktem 4 i 5 ,,Tymczasowych Zasad Działalności Klubu Kolekcjonerów przy Muzeum Łowieckim”, dokonano wyboru delegata do Rady Klubu, którym został kolega Tadeusz Kornatko, ówczesny łowczy wojewódzki w Kielcach. Koledzy z Oddziału Kieleckiego postanowili z okazji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów PZŁ, zorganizować w Kielcach 22 czerwca 1975 roku, wystawę obrazującą historię łowiectwa w regionie kieleckim.

Kielecki Oddział tworzyli następujący koledzy: Zbigniew Fiedler (pierwszy wiceprezes Klubu Kolekcjonera przy Muzeum Łowieckim w Warszawie i jego współzałożyciel), Tadeusz Kornatko, Leopold Pac-Pomarnacki, Szczepan Marek Markowski, inż. Zdzisław Klepaczowski, Janusz Stęplewski, Marian Stradomski, Roman Żurowski, Tadeusz Rolak i Mirosław Żubrowski.

Do roku 1978, kiedy nastąpiła przerwa w działalności Klubu, jako organizacji, kieleccy kolekcjonerzy brali udział w organizacji wielu wystaw kolekcjonerskich na szczeblu lokalnym i krajowym. W pamięci mieszkańców Kielc zapisały się szczególnie wystawy w witrynach apteki przy ul. Sienkiewicza i w sklepie ,,Jedności Łowieckiej”. 

Podczas przerwy w działalności Klubu w okresie 1978-1991, aktywność indywidualną przejawiali koledzy: Zbigniew Fiedler i Szczepan Marek Markowski.

Do reaktywowanego w 1994 roku KKiKŁ PZŁ, kieleccy kolekcjonerzy nie przystąpili. Dopiero w 2011 roku, z inicjatywy kol. Marka Libery, zawiązał się Świętokrzyski Oddział KKiKŁ PZŁ. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 18 marca w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach. W zebraniu wzięli udział następujący koledzy: Krzysztof Borowiec, Marian Chmielewski, Czesław Gonciarz, Marek Libera, Janusz Marjański, Szczepan Marek Markowski, Krzysztof Stradowski i Stanisław Wyrzycki.

Zebraniu patronował swoją obecnością przewodniczący ZO PZŁ w Kielcach, kol. Jarosław Mikołajczyk. W trakcie zebrania po zapoznaniu się ze Statutem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, dokonano wyboru Oddziału w następującym składzie: prezes – Marek Libera, sekretarz – Stanisław Wyrzycki i skarbnik – Krzysztof Stradowski.

Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów został wybrany kol. Marek Libera.

12 czerwca 2011 roku, podczas Krajowego Zjazdu Klubu na zamku w Niepołomicach, prezes Klubu Marian Lędzioszek wręczył akt powołania Świętokrzyskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ, Markowi Liberze.

Pierwsze uroczyste wręczenie legitymacji i oznak członkom Oddziału, odbyło się w pięknej widokowej Sali na XII piętrze gmachu ,,Exbudu” w Kielcach, w obecności członków prezydium ORŁ i członków ZO PZŁ w Kielcach, co było wyrazem pełnej aprobaty władz okręgowych dla inicjatywy powstania klubu.

26 maja 2012 roku w Warszawie, na VI Krajowym Zjeździe Delegatów, delegat Świętokrzyskiego Oddziału Marek Libera, został wybrany do Zarządu Krajowego na funkcję sekretarza. Od początku założenia Świętokrzyski Oddział aktywnie uczestniczył w propagowaniu szeroko pojętej kultury łowieckiej, organizując szereg interesujących wystaw i spotkań. Jedną z pierwszych wystaw, była ekspozycja poświęcona 120 rocznicy, myśliwskiej wyprawy Henryka Sienkiewicza do Afryki, zorganizowana na ,,Hubertusie Świętokrzyskim” w Tokarni w 2011 roku. W następnych latach Oddział organizował wystawy z okazji Okręgowych Zjazdów Delegatów PZŁ, z okazji ,,Hubertusów Świętokrzyskich” , zawodów strzeleckich, oraz cykliczne wystawy fotografii myśliwskiej w gmachu ,,Exbud-Skanska”. Tradycją stało się uczestnictwo Kieleckiego Oddziału w imprezie ,,Świętokrzyskie Dary Lasów”, organizowane przez Lasy Państwowe w Kielcach. Członkowie Oddziału byli też autorami ciekawych spotkań z mieszkańcami gmin Chęciny i Morawica, gdzie prezentowano zabytkową broń myśliwską i recytowano myśliwskie wiersze, członka Klubu Janusza Marjańskiego. Były też edukacyjne spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, między innymi w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. 

Na uwagę zasługuje również działalność publicystyczna członków Oddziału na łamach kwartalnika ,, Łowiec Świętokrzyski”, kierowanego przez redaktora naczelnego Janusza Marjańskiego, oraz na łamach ,,Kultury Łowieckiej” i innych periodyków.

Aktualnie Świętokrzyski Oddział skupia 20 osób, o różnych zainteresowaniach związanych z kulturą łowiecką. Członkami Oddziału są: ksiądz Robert Białkowski, Krzysztof Borowiec, Bogusław Domagała, Marek Gos, Krzysztof Grosicki, Paweł Grosicki, Dariusz Knap, Marek Libera, Maria Libera, Andrzej Łada, Janusz Marjański, Jarosław Mikołajczyk, Marek Oczkowicz, Jerzy Pawiński, Zdzisław Plebański, Jan Siemaszko, Janusz Wojciechowski, Stanisław Wyrzycki, Zdzisław Zaleński, Janusz Zawadzki. 

W 2012 roku, członkowie Oddziału z żalem pożegnali, wspaniałego kolegę Mariana Janusza Chmielewskiego, który odszedł do krainy wiecznych łowów.

Bolesną stratą dla Świętokrzyskiego Oddziału było w 2020 roku odejście do krainy wiecznych łowów kol. Szczepana Marka Markowskiego, nestora kieleckich kolekcjonerów i honorowego członka Klubu. 

Z różnych też przyczyn z członkostwa  w Klubie zrezygnowali koledzy: Kazimierz Wachacki, Wiktor Chabowski, Czesław Gonciarz, Krzysztof Stradowski i koleżanki: Mirella Zawadzka i Joanna Szymczuch.

Aktualnie Oddziałem kieruje Zarząd w osobach: Marek Libera – prezes, Stanisław Wyrzycki – sekretarz, Maria Libera – skarbnik i Marek Oczkowicz – członek Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Zdzisław Plebański – przewodniczący, oraz Krzysztof Borowiec i Dariusz Knap – członkowie.